Ki Shin Tai Dojo  Budo Yoseikan M° Shoji Sugiyama M° Keiichi Sugiyama M° Mochizuki
@KiShinTai Contatti  Link  M° Kano M° Ueshiba

YOSEIKAN AIKI-JUJITSU  SUGIYAMA HA ITALIA http://www.sugiyama-ha.net/index.htm
INSEGNANTI TECNICI http://www.sugiyama-ha.net/insegnanti.htm
SOCIETA' AFFILIATE ALLA  I.F.N.B. ITALIA http://www.sugiyama-ha.net/societaaffiliate.htm
STAGE IN PROGRAMMA http://www.sugiyama-ha.net/stage.htm