Ki Shin Tai Dojo  Budo Yoseikan M° Shoji Sugiyama M° Keiichi Sugiyama M° Mochizuki
@KiShinTai Contatti  Link  M° Kano M° Ueshiba

MAESTRO KEIICHI SUGIYAMA                                                                                                  

8° DAN BUDO YOSEIKAN (I.F.N.B.)

7° DAN AIKIDO YOSIKAN

6° DAN KOBUDO (KATORI SHINTO RYU - KASHIMA SHIN RYU)

4° DAN KYUDO

2° DAN KARATE YOSEIKAN

Fu assistente del Grande Maestro Minoru Mochizuki per l'attività di Aikido e Kobudo